İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

DİAS Şirketler Grubu İnsan Kaynakları Politikası’nın temel amacı ‘insan’ odaklı bir yaklaşım doğrultusunda objektif ve çağdaş insan kaynakları yapısı kurarak yaptığı işe, topluma ve çevreye değer katan, yeniliklere açık, iş etiğine sahip, sürekli gelişimi benimseyen bireyleri Grubumuza kazandırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere insana yapılan yatırımın başarıyı da beraberinde getirmesi bilinci ile benimsediğimiz ilkeler aşağıdaki gibidir:

 • İşe alım, eğitim, kariyer planlaması, terfi, ücret yönetimi gibi insan kaynakları süreçleri ile iş ortamında cinsiyet, etnik köken, din, dil, ırk, milliyet, yaş, fiziksel kapasite, hamilelik, medeni hal, cinsel yönelim, sendika üyeliği, siyasal görüş ve benzeri konulara dayalı hiçbir ayrım yapılmasına müsaade etmez, fırsat eşitliği ve çeşitlilik ilkesine dayalı bir çalışma ortamı sağlarız.
 • İnsana yatırım yaklaşımını benimseyerek çalışanlarımıza eğitim olanakları sunarız. Bu kapsamda sürekli gelişimlerini sağlayıp, potansiyellerini ortaya çıkarmalarına imkân tanır; yetenek yönetimlerini önemseriz.
 • Çalışanlarımızın görev tanımları ile performans kriterlerini tüm çalışanlarımıza duyururuz.
 • Çalışanlarımıza verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde ülkemizin ekonomik parametreleri, benzer sektör uygulamaları ve çalışan performansına önem veririz.
 • Grup içinde her türlü mobbingden uzak ve güvenli bir çalışma ortamı yaratır, çalışanlarımızın herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaları halinde bu durumu özgürce ifade etmeleri için imkân sunarız.
 • En önemli sermayemiz olan çalışanlarımızın memnuniyetini, bağlılığını ve çalışma ortamının huzurunu önceliklendiren uygulamalar geliştiririz. Çalışanlarımızın iş ve özel hayatı arasındaki dengeyi kurmasını önemseriz.
 • Çalışanlarımızın ilgili tüm mevzuatlarla sahip oldukları haklarına saygı gösterir ve bu haklarını koruruz.
 • Ayrımcılık yapmama, çocuk işçi çalıştırmama, zorla işçi çalıştırmama, toplu iş sözleşmesi hakkı ve dernek kurma özgürlüğü ilkelerine bağlıyız.
 • Değişim ve gelişime çabuk adapte olabilecek organizasyon yapısını geliştirmek için çalışmalar yürütürüz.
 • Çalışanlarımız için adil, güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlarken İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili gereken tüm tedbirleri alırız. Bu kapsamda belirli aralıklarla tüm çalışanlarımızın katılımını gerektiren genel eğitimleri düzenleriz.
 • İnsan Kaynakları ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder, hedeflerimiz doğrultusunda iyileştirmeler yaparak yenilikleri uygularız.
 • Sahip olunan bilgi, birikim, çaba ve davranışları ölçen, adil, şeffaf, kapsayıcı ve eşit bir performans değerlendirme sistemi uygulamaya gayret gösterir, sistem çıktılarının çalışanlarımızın gelişim ve terfi süreçlerinin temelini oluşturmasını sağlarız.

DİAS Şirketler Grubu Yönetim Kurulu