KURULLARIMIZ

DİAS Şirketler Grubu Bünyesindeki

KURULLARIMIZ

Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla DİAS Şirketler Grubu'nun öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda idare ve temsil eder. Yönetim Kurulu Grup’un stratejik hedeflerini tanımlar; Grup’un ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakları belirler; finansal verilerin doğru ve zamanında yayınlanmasını sağlar. Yönetimin performansı ile iç kontrol ortamının etkinliğini izler ve denetler. Yönetim Kurulu, Grup faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.

İcra Kurulu:

Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği strateji, politika ve yönetim modeline uygun olarak Yönetim Kurulu adına CEO’nun başkanlığında icrai kararları alır ve yönetir. Grup şirketlerinin hedefleri doğrultusunda belirlenen iş stratejilerine ilişkin yönetsel ve operasyonel süreçlerin verim ve performanslarını izler, iyileştirir ve değişiklikleri uygulama fonksiyonlarını koordine eder. Grup faaliyetlerinin mevzuat ve sözleşme yükümlülüklerine uygun yürütülmesini sağlar.

Sürdürülebilirlik Kurulu:

DİAS Şirketler Grubu’nun faaliyetlerinin sürdürülebilirlik standart ve disiplinlerine uyumlaştırılması sürecini Yönetim Kurulu adına koordine eder. Sürdürülebilirlikle ilgili politika, yol haritası ve stratejilerinin belirlenmesinde önceliklendirme yapar, hedef belirleme görevlerini yerine getirerek karar alma mekanizmalarına ve iş modellerine entegre eder. Sürdürülebilirlik performansı ve ilerlemesinin takibini yaparak süreçleri gözden geçirir. Grup bünyesinde sürdürülebilirlik farkındalığı yaratır. Sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması sürecini koordine eder.

Terfi Kurulu:

Terfi Kurulu, Yönetim Kurulu’nun belirlediği politika ve prensipler dahilinde liyakat ilkesi çerçevesinde, toplumsal cinsiyet eşitliği, hakkaniyet ve kapsayıcılık unsurlarını gözeterek ve her türlü ayrımcılığın karşısında duran bir vizyonla DİAS Şirketler Grubu çalışanlarının terfi süreçlerini yönetir ve gerekli atamaların yapılmasını sağlar. DİAS Şirketler Grubu bünyesinde oluşan boş kadrolara en uygun bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip kişilerin atanmasını sağlayarak Grup’un hedeflerine ulaşması için uygun iş gücünün oluşması ve çalışanların kariyer gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla faaliyetlerini yürütür.

Etik Kurulu:

Yönetim Kurulu’nun yayınlamış olduğu Etik İlkeler Politikası’nda belirtilen hususları tüm paydaşlar adına gözetir, ihlalin tespiti halinde Disiplin Kurulu’na sevk eder. DİAS Şirketler Grubu çalışanları ve diğer tüm paydaşlarının uymaları gereken dürüstlük, hesap verebilirlik, tarafsızlık gibi etik davranış ilkelerini belirler. Süreçleri bu ilkelere uygun şekilde yürütür. İlkelerin uygulanmasında yasal gelişmeleri takip ederek gerekli eğitimlerin verilmesini koordine eder.

Disiplin Kurulu:

Etik Kurulu ve diğer kanallardan gelen ihlallere ilişkin disiplin süreçlerini, Yönetim Kurulu adına DİAS Şirketler Grubu Disiplin Prosedürü’nde belirlenen kaide ve kurallar çerçevesinde yönetir ve disiplin kararlarını alır. Bu süreci yönetirken adil, eşit ve gizli olacağını taahhüt ederek etik kurallara bağlı çalışma ilkelerinin korunmasını sağlar.

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu:

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun çıkardığı ve 28 Ekim 2017 tarihli 30224 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ile kurumsal internet sitesinde Yönetim Kurulu tarafından yayınlanan KVKK Aydınlatma Metni kapsamındaki yükümlülüklerin ve kişisel verilerle ilgili uygulanacak prosedürlerin yerine getirilmesi amacıyla kurulmuştur.

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu:

Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Yönetim Kurulu adına DİAS Şirketler Grubu'nun tüm iş yerlerinde yaşanabilecek afet ve acil durumlara yönelik politika, prosedür ve risk unsurlarını belirleyerek öncesinde yapılması gereken koruyucu ve önleyici faaliyetleri yürütür. Afet ve acil durum sonrasında durum tespiti yaparak gerekli önlemleri alır.