ETİK İLKELER POLİTİKASI

Dias Bilişim ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.

ETİK İLKELER POLİTİKASI

Değerli Çalışma Arkadaşlarımız ve Kıymetli Paydaşlarımız,

DİAS Şirketler Grubu olarak, çalışanlarımızdan aldığımız güç doğrultusunda istikrarlı büyümemizi sürdürürken, toplum için değer yaratmaya odaklanarak ülkemize ve dünyaya örnek olma gayesi ile hareket ediyoruz. Grup kültürümüzün odağında yer alan sürdürülebilirlik anlayışımız sayesinde faaliyetlerimizde çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim unsurlarını gözeterek, etik değerlere bağlı tüm paydaşlarımızla güven odaklı ve uzun soluklu iş birlikleri çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz.

DİAS Şirketler Grubu olarak yazılım ve teknoloji odaklı çalışmalarımızı, inovatif yaklaşımımızdan aldığımız güç doğrultusunda faaliyetlerimizi geliştirdiğimiz ürün ve projelerle hem topluma hem de çevreye fayda sağlıyoruz; bunu yaparken küresel rekabet koşullarını da yakalamayı amaçlıyoruz. “Adil”, “Şeffaf”, “Hesap Verebilir” ve “İlgili Tüm Taraflara Sorumlu” olmayı ilke edinen kurumsal yönetim anlayışını kurum kültürümüzün bir parçası olarak benimseyip, geleceğe yönelik güçlü adımlar atma gayreti ile iş hayatında etik davranmanın gerekliliğine yürekten inanıyoruz. Bu konuda doğabilecek riskleri yönetmek adına kendi etik değerlerimizi belirleyerek, siz değerli paydaşlarımızla paylaşıyoruz.

DİAS Şirketler Grubu tüm çalışanları ile; iş ortakları ve ticari iş ilişkisinde bulunduğumuz tüm paydaşlarımızın da Etik İlkeler Politikası’na uymalarını ve kendilerine düşen sorumluluklarını yerine getirmek için gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. DİAS Şirketler Grubu Etik İlkeler Politikasının uygulanması adına gösterdiğiniz gayret ve iş birliği için tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

En İçten Sevgi ve Saygılarımızla,

DİAS Şirketler Grubu Yönetim Kurulu

 

1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu politika DİAS Şirketler Grubu tüm çalışanları, iş ortakları ve etkileşimde bulunduğu tüm paydaşlarının uyması gereken temel etik kuralların çerçevesini belirlemek amacıyla hazırlanmış olup, sorumluluklarını yerine getirirken bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri dikkate alarak karar verme ve davranış göstermelerinde yol gösterici olması amaçlanmaktadır.

2. ETİK İLKE ve DEĞERLERİMİZ

DİAS Şirketler Grubu olarak gerek çalışanlarımızın gerekse stratejik ortak ve işverenlerimizin, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve bu kapsamda diğer paydaşlarımız dahil iş ilişkisinde bulunduğumuz tüm üçüncü tarafların operasyon ve faaliyetleri sırasında bu politikayı anlamalarını ve benimseyerek hareket etmelerini bekleriz. Bu kapsamda ortak noktada buluştuğumuz paydaşlarımız ile çalışmayı amaçlarız.

2.1. Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

Çeşitlilik, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla yaş, cinsiyet, ırk, renk, medeni hal, din, uyruk, siyasi inançlar, ekonomik sınıf statüsü, engellilik ve cinsel eğilim dahil olmak üzere çalışanlarımızı bireyler olarak özgün kılan her şeydir. Çeşitliliğin farklı görüş açıları sağlamada, yeniliği teşvik etmede ve paydaşlarımız için mümkün olan en iyi hizmet ve çözümleri sağlamada grubumuzu zenginleştirdiğine inanırız.

İnsan haklarına saygı, dürüstlük ve adaleti esas alarak tüm DİAS Şirketler Grubu çalışanlarına eşit fırsatlar sağlarız. Uluslararası kabul görmüş insan hakları ilkelerini benimseyerek, insan hakları ihlallerine asla ortak olmayız.

2.2. Uygun Çalışma Koşulları

Tüm paydaşlarımız için adil, güvenilir, şeffaf ve kendilerini huzurlu hissedecekleri çalışma koşullarını savunur, ilgili geçerli kanunlar ve yönetmeliklere uyarız.

Çocuk işçi ve/veya zorla çalıştırmanın herhangi bir türüne kesinlikle izin vermeyiz.

Çalışma saatleri, ücretler ve diğer çalışma koşulları dahil olmak üzere çalışma koşullarına ilişkin İş Kanunu, Türk Ceza Kanunu ile diğer kanun ve yönetmeliklere uyarız.

Çalışanlarımızın mesleki ve bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekler, ayrıca iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

2.3. Mobbing ile Mücadele

DİAS Şirketler Grubu olarak çalışanlara psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz yoluyla rahatsızlık vererek yıldırmak olarak tanımlanan; Türk Ceza Kanunu ve İş Kanunu’nda suç kapsamında değerlendirilen ve mobbing sayılabilecek hiçbir uygulama içerisinde bulunmayız. Tüm paydaşlarımıza karşı ve paydaşlarımız tarafından başka bir kişiyi rahatsız edebilecek, aşağılayabilecek ifadeler, hareketler veya eylemler gibi uygun olmayan, hoşa gitmeyen davranışlar, mobbing ve cinsel taciz dahil olmak üzere herhangi bir türden tacize asla müsamaha etmeyiz.

2.4. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

DİAS Şirketler Grubu olarak kaçak, kayıt dışı ve taklit odaklı, tüketici sağlığına riskler yaratan, kayıt dışı ekonomiyi, haksız kazanç ve rekabeti tetikleyerek vergi kaybına, ulusal ve küresel ölçekte refah kaybına yol açan her türlü unsurun karşısındayız.

Amacı ne olursa olsun rüşvet alınmasını ya da verilmesini kesinlikle kabul etmeyiz. DİAS Şirketler Grubu çalışanları, herhangi bir fayda sağlamak amacıyla, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, üçüncü taraflara maddi veya maddi olmayan çıkarlar sağlamamalı ve/veya vadetmemelidir. Üçüncü taraflardan kendilerine yapılan bu tür teklifleri asla kabul etmemeli, rüşvet ve yolsuzluk olmasa dahi bu şekilde yorumlanabilecek eylemlerden kaçınmalıdır. Rüşvet ve yolsuzluk aracılığıyla grubumuz ile çalışmak isteyen üçüncü taraflarla asla iş ilişkisi kurmayız.

Herhangi bir şekilde uygunsuz faaliyetlere girmeyi kabul etmeyen; bir rüşvet vermeyi veya almayı reddeden ve böylelikle iş kaybına neden olan hiçbir çalışanı kesinlikle sorumlu tutmayız.

2.5. Kara Paranın Aklanması ile Mücadele

DİAS Şirketler Grubu olarak, kara paranın aklanması veya her türlü yasa dışı eyleme karşı kararlı bir yaklaşım benimsemekteyiz. Grubumuzu herhangi bir şekilde kara paranın aklanması faaliyetlerine dahil edebilecek herhangi bir üçüncü taraf ile iş ilişkisi kurmayız. Çalışanlarımız kara para aklanması ile mücadele konusunda gereken titizliği göstermekle yükümlüdür. Bu amaçla çalışanlarımız yürürlükteki bütün yasa, yönetmelik hükümlerine ve DİAS Şirketler Grubu politikalarına uymak zorundadırlar. DİAS Şirketler Grubu olarak, kara para aklamayla mücadele etmek ve kara para aklama faaliyetlerini önlemek amacına yönelik gayretlere destek vermekle yükümlüyüz.

2.6. Veri Gizliliği ve Güvenliği

Kamuya açıklanmayan her türlü gizli bilgi niteliği taşıyan ticari sırlar, pazarlama, hizmet ve iş planları, ihale bilgileri, müşteri bilgileri, personel bilgileri, proje taslakları, tasarımlar, teknik veriler, finansal veriler, üretim verileri, ürün bilgisi, sistem ve program bilgileri, satın alma bilgileri vb. her türlü bilginin veri gizliliği ve güvenliği kapsamında olduğunu biliyoruz. DİAS Şirketler Grubu olarak, çalışanlarımız ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz tüm üçüncü tarafların gizli bilgileri; politika, prosedürlerimiz ve ilgili mevzuata da uyacak şekilde koruyoruz. Gizli bilgilerin korunması için gerekli bilgi işlem güvenliği önlemlerini alır, verilerin kayıt yönetimi için uygun teknolojileri kullanırız. İş ilişkisi içinde bulunduğumuz tüm üçüncü taraflardan gizlilik ve bilgi güvenliği konusunda aynı hassasiyeti göstermelerini bekleriz.

Çalışanlarımızın daha önceki istihdamlarına dair ayrıcalıklı bilgilerini veya adil olmayan rekabet ihlali riski yaratabilecek diğer bilgilerini paylaşmayız. Benzer şekilde çalışanın grubumuzdaki istihdamı sona erdiğinde dahi gizlilik yükümlülüklerine dikkat ederiz. Çalışanlarımız, sahip oldukları gizli bilgileri yalnızca belirlenen amaçlar için ve grubumuzdaki görevlerinin parçası olarak kullanmalı, işlerini yaparken eriştikleri tüm gizli bilgi/belgeleri korumalı ve üçüncü kişiler tarafından şirketin faaliyetleri ile ilgili istenilen her türlü gizli bilgi taleplerine yanıt vermekten kaçınmalıdır. Çalışanlarımız, kurumsal gizlilik kurallarına uymayı taahhüt eder. Gizliliği tehlikeye atabilecek faaliyetlerden aktif olarak nasıl kaçınacakları konusunda sürekli olarak bilgilendiririz ve talimatlandırırız.

Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kişisel veri faaliyetlerimizde kullanırken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun hareket ederiz.

Veri gizliliğini sağlama noktasınd sadece yasaların gerektirdiği işleri değil, kurumsal olarak etik davranışları da destekleriz.

2.7. Yasal Sorumluluk ve Görev Bilinci

Taraf olduğumuz uluslararası sözleşme ve standartlar ile faaliyet gösterdiğimiz sektöre ait uygulanmakta olan tüm mevzuata uygun davranmayı taahhüt ederiz.

Kanunlar ve yönetmeliklerin ihlallerinin tüm sonuçlarını kabul ederiz. DİAS Şirketler Grubu olarak, Etik İlkeler Politikası’nın ihlali durumunun bireylerin, şirketlerin ve toplumun genel çıkarlarını tehdit edebileceğinin; adaletsizliğe, maddi ve manevi zararlara yol açabileceğinin, bu gibi durumlar olduğunda ise engellemek için yetkili makamları bilgilendirmenin görevimiz olduğunun bilincindeyiz.

Çalışanlarımızın kendilerine verilen yetki sınırları dahilinde görevlerini yerine getirirken yetkilerini aşan konularda yöneticilerine durumu bildirmelerini isteriz. Mesai zamanını şahsi çıkar için kullanmadan, yapılan tüm işlerde iş etiği ilkelerine uygun hareket etmek ve bu kapsamda diğer çalışanların işlerini gereği gibi yerine getirmelerini engelleyecek davranışlarda bulunmamak tüm DİAS Şirketler Grubu çalışanlarının temel sorumluluğundadır.

2.8. Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

DİAS Şirketler Grubu olarak, işaretleme ve takip çözümleri başta olmak üzere yazılım ve teknoloji alanında inovasyon odaklı üstün kalite ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Faaliyetlerimizin temelinde ise paydaşlarımıza dünya standartlarında ürün ve hizmet sunmak için tüm süreçlerimizde mükemmel olmayı hedeflemekteyiz.

DİAS Şirketler Grubu olarak Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında hedeflerle yönetim anlayışına, risklere ve faaliyetlerinin çevresel etkilerine uygun olarak; çevresel zararı ve sağlık tehditlerini önlemek için entegre yönetim sistemi standartlarını uygulamaktayız. Bu amaçlarımızı gerçekleştirmek için Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standartlarının gerekliliklerini yerine getirerek, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak temel politikalarımızdan biridir. DİAS Şirketler Grubu bünyesinde beraber çalıştığımız herkes bu standartlara uymakla yükümlüdür.

DİAS Şirketler Grubu olarak yaptığımız her işin temelinde yatan sürdürülebilir uygulamalarla Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği şirket kültürünün temeline taşırız. Tüm geçerli çevre kanun ve yönetmeliklerine uyarak, doğal kaynakların verimli kullanılması doğrultusunda çalışmalar yürütür, çevre ve doğa dostu teknolojiler geliştirilmesi için çalışırız.

Paydaşlarımızın kendilerinin veya başkalarının sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde çalışmasını sağlarız. İş kazalarına karşı önlemlerin alınması ve çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamının teşvik edilmesi için çalışırız. Tüm DİAS Şirketler Grubu çalışanları, bu amaçla konulan kural ve talimatlara uygun hareket ederek gerekli önlemleri alırlar.

2.9. Siyasi Katkı ve İlişki Kontrolü

DİAS Şirketler Grubu olarak siyasi partiler, politikacılar veya siyasi adaylara destek faaliyetleri yürütmez, bu kişi ve kuruluşlara bağışta bulunmayız. Tüm siyasi partilere karşı hiçbir menfaat beklentimiz olmaksızın eşit mesafede yer alır, faaliyetlerimizi bu sorumluluk bilinciyle yürütürüz. Bu kapsamda DİAS Şirketler Grubu çalışanlarının mesai saatlerinde ve iş yerlerinin sınırları içerisinde gösteri, propaganda ve benzeri maksatlı faaliyetlere dahil olmasına müsamaha göstermez; araç, bilgisayar, e-posta gibi şirket kaynaklarımızı siyasi amaçlı faaliyetlere tahsis etmeyiz.

2.10. Çıkar Çatışmasının Önlenmesi ve Haksız Rekabetle Mücadele

DİAS Şirketler Grubu çalışanları, eşleri, üçüncü derece yakınları veya kendileri lehine hiçbir işlem yapamayacağı gibi aynı zamanda şirket ticari sırlarını da paylaşamaz. Tüm DİAS Şirketler Grubu çalışanlarının, potansiyel bir çıkar çatışmasından haberdar olmaları durumunda derhal yöneticilerini haberdar etmelerini bekleriz.

DİAS Şirketler Grubu’ndaki görevinden ayrıldıktan sonra kendisi bizzat şirket kurarak veya başka bir şirkete ortak olarak Grubumuza satıcılık, yüklenicilik, danışmanlık veya benzeri şekillerde iş yapmak, olumsuz algı oluşturabilecek dikkat edilmesi gereken çok önemli bir husustur. Grubumuzdan ayrılan bir çalışanın başka bir şirkette Grubumuz adına karar verici bir pozisyonda olması da ayrıca dikkat edilmesi gereken bir husustur. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde ahlaki ve etik kurallara riayet edilmesi, süreç öncesi ve sonrasında çıkar çatışmalarına izin verilmemesi adına ilgili yöneticinin uygunsuz bir durum olmadığına dair rapor hazırlayarak DİAS Şirketler Grubu Etik Kurulu’na bilgilendirilmesi veya uygunsuz bir durum söz konusu ise ilgili şahısla ve/veya ilgili şirketle ticari ilişki kurulmaması gerekmektedir.

DİAS Şirketler Grubu olarak, rekabetin korunması ile ilgili tüm mevzuata (yasa, tüzük, yönetmelik vb.) ve yetkili mercilerin kararlarına uyarak, haksız rekabete neden olabilecek şekilde anlaşmalar veya iş birlikleri yapmayız. Basında rakiplerimiz ve onların yöneticileri aleyhine isim vererek olumsuz beyanlarda bulunmayız. Diğer şirketler ile ilgili bilgilere erişme hususunda hiçbir zaman etik olmayan veya yasa dışı yollara başvurmaz ve DİAS Şirketler Grubu çalışanlarının bu yollara başvurmalarını kabul etmeyiz.

DİAS Şirketler Grubu olarak, ticari ilişkiler gereği elde ettiğimiz tüm bilgileri Haksız Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanırız.

Etkin bir şekilde sadece yasal ve etik olan alanlar kapsamında rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız. Ayrıca haksız rekabete sebebiyet verebilecek şekilde anlaşmalar veya iş birlikleri yapmayız.

2.11. Hediyeler ve Ağırlama

DİAS Şirketler Grubu olarak pek çok konuda olduğu gibi hediye vermeme ve almama konusunda benimsediğimiz ve titizlikle uyguladığımız prensiplerimiz vardır.

Şirket prosedürlerine uygun olarak insan kaynakları yönetiminde verilen hediyeler ve yapılan ağırlamalar dışında, grubun herhangi bir bölümü veya çalışanlar, diğer çalışanlara ya da onların ailelerine hiçbir şekilde DİAS Şirketler Grubu adına hediye veremez ve ağırlama yapamaz.

Tedarikçilerden, müşterilerden veya diğer tüm üçüncü taraflardan; tarafsızlıklarını ve kararlarını etkileyebilecek, bağımsız düşünme ortamını ihlal edebilecek, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimi yaratabilecek, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek para ve paraya çevrilebilir nitelikte hediye alıp verilmesine izin vermeyiz.

2.12. Sosyal Sorumluluk, Bağış ve Sponsorluklar

DİAS Şirketler Grubu toplumu ilgilendiren meselelere karşı duyarlı olmak, ekonomik ve sosyal gelişime katkı sağlayacak çabaları desteklemek amacıyla şeffaf ve hesap sorulabilir sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almayı bir görev kabul eder, daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllü olarak katkıda bulunuruz. Yalnızca Grubumuzun itibarını zedelemeyen şeffaf ve hesap verebilir sponsorluk ve sosyal sorumluluk faaliyetlerini yürütürüz. Şirketimizi temsilen herhangi bir kamu, kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşuna üyelik ve çalışmalarına katılım, yönetimimiz bilgisi dahilinde gerçekleştirilebilir.

Bunlar ile sınırlı olmamak kaydıyla gizli ödemeler ve yararlar dahil, şirketin itibarını zedeleyebilecek hayırsever katkılarda bulunmayız.

3. PAYDAŞLARIMIZDAN BEKLENTİLERİMİZ

Bu politikamız başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın doğru hareket tarzı ile karar almasında yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda birlikte değer yarattığımız tüm paydaşlarımızın DİAS Şirketler Grubu Etik İlkeler Politikası’na harfiyen uymalarını ve bunu günlük çalışmalarında bir kılavuz olarak kullanmalarını bekleriz. Herhangi bir ihlal söz konusu olduğunda yaptırım uygularız.

DİAS Şirketler Grubu Etik İlkeler Politikası’nda bir ihlal gözlemlediklerinde veya bu konuda bir endişeleri olduğunda sessiz kalmamak her paydaşımızın sorumluluğundadır. Bu tür durumlarda sessiz kalan çalışanlar ve diğer paydaşlar, ihlali raporlamamaktan veya endişelerini dile getirmemekten sorumlu tutulabilirler.

Çalışanlarımızın tüm Grup varlıklarımızı sorumlu bir şekilde kullanmalarını bekleriz. Varlıkları zarardan korumalı ve varlıkları uygunsuz bir şekilde kullanmaktan kaçınmalıyız. Birlikte çalıştığımız üçüncü bir tarafın varlıkları için de aynı özeni gösteririz.

Grubumuz, eş ve üçüncü derece dâhil akrabalık ilişkisi olan çalışanların, aynı organizasyonda birbirleri ile raporlama bağı içinde olmaları halinde çıkar çatışmalarını ortadan kaldıracak adımları atmakla yükümlüdür. İşe alım süreçlerinde karar verme durumunda olan yöneticiler ve insan kaynakları işe alım yetkilileri, iş başvurusunda bulunmuş bir adayla eş ve üçüncü derece dâhil akrabalık ilişkisi içinde olması durumunda çıkar çatışmasını giderecek önlemleri almak durumundadır.

4. İHLALE KARAR VERME ve BİLDİRİM

4.1. İhlale Karar Verme

Paydaşlarımız, işlerini yaparken DİAS Şirketler Grubu Etik İlkeler Politikası’na uygunluğu konusunda tereddüt ettikleri herhangi bir konu ile ilgili aşağıdaki 4 soruyu sorabilirler.

  • Bunu yapmam yasal mı?
  • Bu iş DİAS Şirketler Grubu Etik İlkeler Politikası’na uygun mu?
  • Eylemlerimi diğer paydaşlara açıklayabilir miyim?
  • Bu basına yansırsa rahat hisseder miyim?

Bu sorulardan herhangi birine “Hayır” cevabı veriliyorsa iş yapılmamalıdır. 4 soruya da “Evet” cevabı verilirse o iş etiktir ve iş yapılabilir. Bu sorulara rağmen emin olunamıyorsa DİAS Şirketler Grubu Etik Kurulu’na sorulabilir.

4.2. İhlallerin Bildirimi

Herhangi bir sınırlama olmaksızın, aşağıdaki maddeler Dias Etik İlkeler Politikası’na aykırılık olarak değerlendirilirler:

  • Etik İlkeler Politikası İhlali
  • Gözlemlenen bir Etik İlkeler Politikası’na ihlalinin raporlanmaması
  • Bir ihlali raporlayan bir çalışana karşı misilleme girişimi
  • Bir ihlal raporunun alınması, ancak ihlali ilk olarak raporlayan çalışanın susturulmaya çalışılması

DİAS Şirketler Grubu’nun bölümü, unvan ve yetkisi fark etmeksizin tüm çalışanları, grubumuzla iş ilişkisi içerisinde olan danışman, müşteri, tedarikçiler, diğer tüm üçüncü taraflar ve grubumuzun faaliyetlerinden etkilenen herkes bu dokümanda belirtilen ilke, kural ve sorumluluklara uyulmadığını gördüğü veya şüphelendiği durumlarda Etik Hat’a bildirim yapabilir. DİAS Şirketler Grubu Etik İlkeler Politikası’na ilişkin bir ihlali gözlemlediklerinde veya bir endişeleri olduğunda sessiz kalmamak tüm paydaşlarımızın sorumluluğudur. Paydaşların ihlalleri güven içinde bildirmeleri ve bildirimleri nedeni ile misillemeye maruz kalmamaları amacıyla bildirimlerde kimlik bilgileri, DİAS Şirketler Grubu Etik Kurulu tarafından gizli tutulur. Bir ihlali gözlemleyen ve endişesini dile getiren bir çalışana karşı misilleme yapılmasına müsamaha göstermeyiz. DİAS Şirketler Grubu , Etik Hat’a bildirimde bulunanlara misilleme yapan çalışanlar hakkında disiplin işlemleri uygulayabilir. Yapılan bildirimlerde konunun ne olduğu açık ve ayrıntılı tarif edilmeli, nasıl, nerede ve ne zaman gerçekleştiği ve kimlerin dahil olduğu paylaşılmalıdır. Gerçekleştirilen bildirimlerde iddiayı destekleyecek somut bilgi ya da belge olması halinde yapılan bildirimle birlikte paylaşılmalıdır.

Etik ihlal bildirimleri etik@diasteknoloji.com e-posta adresine iletilebilir. Paydaşlarımız, tercih ettikleri bildirim kanalından biri ile DİAS Şirketler Grubu Etik Kurulu’na bildirim yapabilir. Kurul kendisine gelen tüm bildirimleri ciddiye almakla yükümlüdür.

4.3. İhlallerin İncelenmesi

Paydaşlarımızın herhangi bir etik ihlali tespit edildiğinde gerekli kontrol ve incelemeler yapıldıktan sonra çalışma sonucunda çıkan sonuçlar, kararın verilmesi ve ihlalin değerlendirilmesi için DİAS Şirketler Grubu Etik Kurulu’na aktarılır.

DİAS Şirketler Grubu ; paydaşlarımıza yönelik işbu Etik İlkeler Politikası’nın ihlali veya uygun olmayan davranışlar olduğunda DİAS Şirketler Grubu Disiplin Kurulu tarafından yapılacak incelemeler sonrasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve DİAS Şirketler Grubu Disiplin Yönetmeliği’ne göre idari ve cezai işlem uygulanabilir veya adli mercilere bildirilebilir.